Adatvédelmi nyilatkozat

Biztonság és adatvédelem

Magánszféra és adatvédelem / -biztonság

A szolgáltatásokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében a sutitunder.hu elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.
Adatkezelő és adatfeldolgozó: Tóth Kata (a www.sutitunder.hu tulajdonosa,a továbbiakban: “Tulajdonos”)

Az Önre vonatkozó, a Tulajdonos tudomására jutott adatok kezelésére alapvetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének hatályos változatai vonatkoznak. Ezek alapján az adatgyűjtés, -kezelés, -felhasználás és -továbbítás (a továbbiakban: "adatkezelés") akkor jogszerű, ha ezt törvény vagy egyéb jogszabály megengedi, illetve ha az érintett személy ehhez hozzájárult.

A Tulajdonos-nál az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

A Tulajdonos adatvédelmi politikája

A Tulajdonos tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Vállalatunk kizárólag a jogszabályi kereteken belül gyűjt, tárol vagy használ személyes adatot.
A Tulajdonoscsak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát az Ön hozzájárulásán alapszik.

Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkat, személyes adatait direktmarketing célokra felhasználjuk (pl. hogy termékekről, szolgáltatásokról vagy a társaságunkról információkat küldjünk Önnek), valamint hogy lehetővé tegyük részvételét nyereményjátékokban.

A Tulajdonos-nak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor az Tulajdonos felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérem a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.

A Tulajdonos nem értékesíti adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Tulajdonos a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását Ön felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében az Tulajdonos a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait.

Ön bármikor a Tulajdonoshoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Tulajdonos és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni. Az ezzel kapcsolatos részleteket és az elérhetőségünket az adatvédelmi nyilatkozat végén találhatja meg.
 
Biztonság

A Tulajdonos technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technika állásának megfelelően.
 
Az Ön adatainak felhasználása

Az Önről tárolt adatok köre

A Tulajdonosnak csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassak, az Ön megkereséseire válaszolhassak, technikai problémák esetén segítséget nyújthassak, információt továbbíthassak Önnek (pl. hírlevél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessem Önnel a kapcsolatot, illetve lehetővé tegyem az Ön számára a nyereményjátékaimban való részvételt.
Ennek keretében a következő adatokra lehet szükség: név, cím, e-mail cím, telefonszám valamint további adatok, amelyek a szolgáltatásokhoz és ajánlatokhoz szükségesek
.
A Tulajdonos az Ön személyes adatait kizárólag előre pontosan meghatározott célokra használja.

Az adatait bizalmasan kezeljük és csak a következő általános, a hatályos jogszabályok alapján megengedett célra tároljuk és használjuk fel.
Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése
Önnel történő kapcsolatfelvétel

Nyereményjátékban való részvétel

Hírlevél küldése, amennyiben feliratkozott listámra
 
Személyes adatainak továbbítása

A Tulajdonos csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeimnek eleget tegyek.

A Tulajdonos marketing célokból kizárólag az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén továbbítja személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásának oka

Kínálatomat folyamatosan javítani kívánom és online ajánlataimat vonzóbbá kívánom tenni az Ön számára. Csak akkor tudom honlapomat az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresi fel a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt tölt el.

A Tulajdonos a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre, a termékkérdőívekhez és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.
 
Az Ön jogai és kapcsolat

Az Ön jogai

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni az adatairól. Kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről. Írásbeli kérelme esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban. Amennyiben véleménye szerint a sutitunder.hu jelen adatvédelmi nyilatkozat vagy az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megsértette, az említett törvény 22. § alapján bírósághoz fordulhat.
 
Idegen honlapok

Kérjük, ügyeljen arra, hogy más honlapok, amelyeket a honlapomon elhelyezett hiperlinkeken keresztül is elérhet, is tárolhatják személyes adatait. Az adatvédelmi irányelvek nem vonatkoznak idegen vagy külső honlapokra.
* a hiperlink, illetve link számítástechnikai fogalmak alatt olyan elemeket kell érteni, amelyeket hiperszöveg-dokumentum hivatkozására, illetve az arra történő utalásra lehet használni. Amennyiben egy honlapon egy linkre vagy hiperlinkre kattintunk az egérrel, a böngészőbe egy további oldal kerül betöltésre, amely adott esetben a hiperlink-kifejezéssel összefüggő további információt tartalmaz, vagy ezzel kapcsolatban van. Az egész internet szerkezete linkeken, ill. hiperlinkeken alapszik. A linket a böngészőben arról lehet felismerni, hogy a kurzor nyílból kézzé változik. Ennek az a funkciója, hogy megkönnyítse a navigációt a hiperszövegek között, hogy könnyebben lehessen utalni további információkra.
 
Kapcsolat a sutitunder.hu-val

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, kérjük, a tothkata@sutitunder.hu email címre küldjön elektronikus levelet, és az "Adatvédelem" szót tüntesse fel a tárgyban.
 
Automatikusan tárolt adatok (nem személyes információk)

A weboldalon marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és tárolunk. Statisztikai mérőprogramként a Google Analytics nevű programot használjuk.

A weboldal felkeresésekor és böngészésekor automatikusan tárolásra kerülnek információk, melyek alapján teljesen névtelen marad számunkra (nem kerülnek mentésre személyes adatok).

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül NEM használjuk az alábbiakra a statisztikai programunkat:

nem gyűjtünk személyes adatokat

nem adunk át semmilyen adatot még marketing célokra sem harmadik személy számára

Az adatok gyűjtése és feldolgozása anonym módon történik és azt a célt szolgálja, hogy weboldalunkat és szolgálatatásokat javítsuk, jobbá tegyük.

Ezen információkat semmilyen esetben sem adjuk tovább harmadik személynek.
 
Adatok védelme

Minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtettünk és igyekszünk megtenni ahhoz, hogy megvédjük adatait és meggátoljuk az illetéktelen hozzáférést.
 
Internet, hírlevél, levelezés, megkeresések

Amennyiben kéri és ehhez megadja hozzájárulását, a Tulajdonos tájékoztatásokat küldhet Önnek a széles termék- és szolgáltatásválasztékunkról és felhívhatjuk figyelmét érdekes ajánlatainkra.
 
Az ilyen tájékoztatások tartalmazhatnak utalást ajánlatokra, új termékekre vagy a szolgáltatásainkra. Amennyiben nem tart tovább igényt ilyen irányú tájékoztatásunkra, honlapunkon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ennek érdekében mindössze írja be az e-mail címét a "Hírlevél lemondása/Adatok módosítása" rovatban. Ezt követően nem kap tőlünk több hírlevelet. A személyes adatok marketing célú felhasználásához adott hozzájárulását a Tulajdonos-nak, 2000 Szentendre, Füzes Park 6/1/5. címre címzett levélben is visszavonhatja.

Individualizáció és cookie-k

Új technológiák segítségével honlapunkat minden ügyfél számára testre tudjuk szabni. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a honlapra visszatérő vendégeket azonosítják kizárólag a látogatás időtartamára. A cookie-kat a gépe lementi a merevlemezre és ott nem okoznak kárt. A cookie-k nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes adatot. A cookie-k segítségével nem kell ismételten begépelni az adatokat, megkönnyíti meghatározott tartalmak átvitelét és segítenek nekünk az online ajánlataink legnépszerűbb részeinek beazonosításában. Így többek között lehetőségünk van a honlapunk tartalmát az Ön igényeinek megfelelően testre szabni.
A legtöbb internetes böngésző alapértelmezett beállításaiból kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-címét (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészőjének típusát, számítógépének operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen.

További információkat a cookie-ról itt talál.
 
Hogyan tudja megvédeni személyes adatait?

Amikor megrendeli hírlevelünket vagy hozzájárul ahhoz, hogy az Ön nevére és címére velet küldhetünk, vagy amennyiben Ön levelet küld nekünk, amely tartalmazza a nevét vagy címét, ezzel személyes adatait megadja számunkra. Annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek illetéktelen személyekhez, SSL-eljárással titkosítjuk azokat. Ez a jelenleg legelterjedtebb és legbiztonságosabb adatátviteli módszer az interneten. Mindig akkor kerül alkalmazásra, ha különleges adatok kerülnek továbbításra.
 
SSL (Secure-Socket-Layer)
Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt:• a továbbított adatok titkosításra kerülnek.• biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került.• ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez.
 
Facebook-Plugin használata
Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. A Facebook egy vállalat, mely Amerikában található (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
A weboldal böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenitődik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára.
Ha használja a beépülő modult, pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagy hátra, úgy ezek az információk is továbbítódnak Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem.
Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt weboldalunkat megtekintené. További részletes információkat és beállítási tudnivalókat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.
 
AddThis beépülő modul
A Facebook beépülő modulja mellett az AddThis nevű program is beépülő modulként van jelen oldalainkon. Ez lehetővé teszi oldalinformációk (pl.: termékoldalak) megosztását különböző közösségi platformokon (Facebook, Twitter, Blogger, Google+...). A weboldalak tartalmi részénél a közösségi ikonok által lehet felismerni.
A beépülő modul az adatokat a kiválasztott közösségi platform felé továbbítja, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak be kell jelentkeznie az adott közösségi oldalra és ott lehetősége nyílik az előbb megosztani kívánt információkat megosztani.

Sumo beépülő modul
A Facebook beépülő modulja mellett a Sumo nevű program is beépülő modulként van jelen oldalainkon. Ez lehetővé teszi oldalinformációk (pl.: termékoldalak) megosztását különböző közösségi platformokon (Facebook, Twitter, Blogger, Google+...). A weboldalak tartalmi részénél a közösségi ikonok által lehet felismerni.
A beépülő modul az adatokat a kiválasztott közösségi platform felé továbbítja, ami azt jelenti, hogy a felahsználónak be kell jelentkeznie az adott közösségi oldalra és ott lehetősége nyílik az előbb megosztani kívánt információkat megosztani.
A beépülő modul a tartalmak megosztásáról statisztikát rögzít.

Frissítés és módosítás
Az adatvédelmi nyilatkozat bizonyos részei időnként megváltozhatnak és frissülhetnek anélkül, hogy Önt erről előzőleg értesítenénk.
Kérjük, mindig vegye figyelembe az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt igénybe venné különböző szolgáltatásainkat.
Sütitündér Logó

"Ami igazán finom, az szeretettel készül!"

Levelezési cím

2000 Szentendre
Stéger Ferenc Köz 18.

Érj el könnyen

Linkek

Image